Adatvédelmi szabályzat (GDPR nyilatkozat)

Cégnév: Radír Reklám Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Visegrádi u. 17., I. em. 9.
Központi ügyintézés helye: 3200 Gyöngyös, Dózsa Gy. u. 6.
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-674530
Képviselő: Nagy Róbert Károly ügyvezető – Balog Sándor ügyvezető
Központi email cím: hello@radir.hu
a továbbiakban: Társaság

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) való megfelelés céljából.

A Szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

Kelt, Gyöngyös 2018. január hó 1. napján
Nagy Róbert Károly sk.